Frictional Games Forum (read-only)

Full Version: Global horror mods for GTA 4
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tóm tắt luận văn thạc sĩ về chiến lược marketing mix
 
Trong bài viết sau đây, Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về chiến lược marketing mix. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Tên đề tài: Chiến lược marketing mix tại công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu (i3)
[Image: JCNYuT7.png]
Lời cam đoan
Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung luận văn này là do bản thân tự nghiên cứu từ những tài liệu tham khảo, thực tiễn tại Công ty Cổ phần Hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu (I3) và tuân thủ theo sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu cùng với nhóm cộng tác nghiên cứu.viết thuê luận văn
Tôi xin cam đoan đề tài: “Chiến lược marketing mix tại Công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu (I3)” là hoàn toàn không sao chép từ luận văn, luận án của người khác, số liệu và thông tin trích dẫn có nguồn gốc đáng tin cậy.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của bài viết.
Lời cảm ơn
[Image: kJg9CiD.png]
Danh mục các từ viết tắt
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn nhằm hệ thống những vấn đề lý luận căn bản về chiến lược marketing mix. Dựa trên hệ thống lý luận này phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược marketing của công ty I3 trên thị trường cung cấp phần mềm và tích hợp hệ thống; tìm ra những hạn chế, tồn tại để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix cho phù hợp với nguồn lực hiện tại của công ty.Ma trận swot là gì
2.2. Nhiệm vụ
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận căn bản về chiến lược marketing mix;
- Phân tích thực trạng chiến lược marketing mix tại công ty I3
- Định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix cho công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu chiến lược marketing mix và các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing phù hợp với điều kiện và năng lực hiện có của công ty I3 .
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vị thời gian : Thu thập thông tin, tài liệu từ năm 2011 đến 2014
Phạm vi không gian : Nghiên cứu tại công ty I3
4. Những đóng góp của luận văn
Góp phần hệ thống hóa, phân tích làm sáng rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược marketing mix trong doanh nghiệp ;
Phân tích đánh giá thực trạng chiến lược marketing mix tại công ty I3, tìm ra các điểm hạn chế, tồn tại và các nguyên nhân ;
Đề xuất các giải pháp mang tính khả thi và khuyến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix của công ty I3.
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và lý luận chung về chiến lược marketing mix trong doanh nghiệp
Danh mục tài liệu tham khảohttps://g.page/luanvan24uytin?share
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
YOu can turn down the traffic/ped sliders and then it's like a ghost town.

But for real now you're better off asking on GTAforums.